Dining at ‘The Z’ ?The Library? ชวน 3 เชฟชื่อดังระดับโลก สร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อแขกคนพิเศษ
Jun 20

samui

เมื่อ เร็วๆ นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุยร่วมกับเทศบาลอำเภอเกาะสมุยและ 26 โรงเรียน ในเขตอำเภอเกาะสมุย จัดโครงการค่ายศิลปะเด็ก ณ โรงเรียนวัดละไม อำเภอเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนที่ผ่านมา

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุยได้ริเริ่มโครงการอบรม ศิลปะแก่เด็กนักเรียนบนเกาะสมุย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนมีความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและค้นพบศักยภาพของตนเอง

นอกจากนี้ยังเป็นการขยายผลการจัดการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านศิลปะการวาดภาพ ของนักเรียนที่มีความถนัดให้พัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานให้เยาวชนรัก ชื่นชม และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดภาพ ในภาพ: (จากซ้าย) นายเจริญ ใจสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย, ครูเสนีย์ ประธานชมรมครูเกาะสมุย, อาจารย์สังคม ทองมี, คุณสุมาลี ใช้เทียนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, ครูเบิ้ม-ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์,
คุณอนุสรา ดีไหว้ บรรณาธิการนิตยสารแพรวเพื่อนเด็ก, รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2265-5670-2, 0-2265-5686, 0-2265-8709
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

written by FEELPLUS \\ tags: , ,


Leave a Reply